Zapraszamy do kontaktu!

Pon - Pt: 8:00 - 16.00

 

Obsługa klientów:


Polska południowa i wschodnia

+ 48 61 415 85 28

 

Polska północna i zachodnia

+48 61 415 85 29

 

Obsługa zamówień:

+48 61 415 85 30

 

Biuro handlowe:

Złotniki / k. Poznania, ul Krzemowa 1

 

info@remove-this.pl.krannich-solar.com

OWS

Warunki ogólne świadczenia usług przez firmy Krannich Solar GmbH & Co. KG i Krannich Solar Group GmbH (PDF)

 

§ 1 Zakres stosowania

(1) Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług obowiązują wyłącznie w odniesieniu do wszystkich umów zawartych przez nas z klientem na nasze dostawy i usługi oraz istniejących wcześniej zobowiązań umownych w tym zakresie, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. Dotyczy to również umów zawieranych za pośrednictwem portalu internetowego pod adresem https://shop.krannich-solar.com/pl-pl. Pozostałe warunki handlowe lub zakupu nie są objęte umową, nawet jeśli nie kwestionujemy ich wyraźnie. Dotyczy to również sytuacji, w której świadczymy nasze usługi na rzecz klienta bez zastrzeżeń, mając pełną wiedzę na temat sprzecznych lub odmiennych warunków i postanowień, lub w przypadku odniesienia się do nich w korespondencji indywidualnej.

(2) Nawet jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w przypadku zawierania podobnych umów w ramach bieżących stosunków handlowych, nasze ogólne warunki świadczenia usług obowiązują wyłącznie w wersji, którą można pobrać na stronie internetowej https://krannich-solar.com/de-en/gstc po złożeniu zamówienia przez klienta, chyba że pomiędzy partnerami umowy została zawarta inna umowa na piśmie. Na żądanie klient otrzyma nieodpłatnie aktualną wersję ogólnych warunków świadczenia usług w formie drukowanej.

(3) Niniejsze ogólne warunki świadczenia usług nie mają zastosowania w przypadku konsumentów w rozumieniu § 13 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego).

 

§ 2 Portal internetowy: Rejestracja, korzystanie z haseł, dobrowolny zamiar i możliwość odwołania

(1) Korzystanie z naszego portalu internetowego wymaga uprzedniego pomyślnego zgłoszenia (rejestracji) przez użytkownika.

(2) W trakcie procesu klient jest zobowiązany podać informacje wymagane w trakcie rejestracji i do przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności w odniesieniu do jego działalności handlowej lub wykonywanej na własny rachunek. Klient zobowiązuje się dostarczyć dokładne i kompletne informacje oraz samodzielnie je aktualizować w przypadku jakichkolwiek zmian.

(3) Prowadzenie niniejszego portalu internetowego stanowi świadczoną przez nas dobrowolną usługę, którą możemy zmienć lub wycofać w dowolnym momencie. Nie występują również żadne roszczenia ze strony klienta do aktywacji naszego portalu internetowego. Wniosek może zostać odrzucony bez podania przyczyny lub odrzucony po należytym rozpatrzeniu, którego nie wolno podważyć bez uzasadnienia. Zamówienia złożone już przez klienta nie podlegają odwołaniu.

(4) Klient musi złożyć wniosek o rejestrację za pośrednictwem portalu internetowego. Jest to sprawdzane i zatwierdzane po pozytywnej ocenie. Jeżeli klient nie otrzyma od nas informacji na temat powiadomienia/aktywacji, może skontaktować się z następującym centrum serwisowym: info@de.krannich-solar.com

 

(5) Podczas procesu rejestracji klient otrzymuje e-mail z linkiem do strony logowania wraz z jego nazwa użytkownika. Musi ustawić własne hasło podczas pierwszej wizyty na portalu internetowym (dalej „dane dostępowe“).

(6) Klient jest osobiście odpowiedzialny za zachowanie poufności danych dostępowych i zabezpieczenie ich przed dostępem osób nieupoważnionych. Utratę hasła lub niewłaściwe korzystanie z konta należy niezwłocznie zgłosić. Klient podejmuje się odpowiednio zobowiązać swoich pracowników. Klient odpowiada za działania wykonywane na kontach użytkowników, w szczególności za zamówienia.

(7) Klient wyraża również zgodę na prowadzenie korespondencji z nami za pośrednictwem adresu e-mail podanego w aplikacji. Klient zobowiązuje się zapewnić dostępność podanego adresu e-mail.

(8) W razie naruszenia przez klienta jednego z wyżej wymienionych zobowiązań, mamy prawo, lecz nie obowiązek, żądać od klienta wywiązania się ze jego zobowiązań umownych lub do uzupełnienia lub skorygowania swoich danych. Mamy też prawo, lecz nie obowiązek, zablokować konto użytkownika, w zależności od wagi naruszenia, przy czym to prawo nie może być wykorzystane w sposób nieuzasadniony.

 

§ 3 Zawarcie umowy, dokumenty ofertowe

(1) Nasze oferty nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, chyba że oferta jest wyraźnie zadeklarowana jako wiążąca na piśmie. Klient jest zobowiązany przez dwa tygodnie do składania oświadczeń dotyczących zawierania umów (ofert kontraktowych).

(2) Obowiązek prawny powstaje tylko w wyniku umowy podpisanej przez obie strony lub naszego pisemnego potwierdzenia zamówienia, lub w momencie rozpoczęcia świadczenia przez nas usług zgodnie z umową. Możemy zażądać pisemnego potwierdzenia ustnej akceptacji umowy przez klienta.

(3) Produkty prezentowane na portalu internetowym nie są wiążącymi ofertami sprzedaży z naszej strony. Klient umieszcza produkt w wirtualnym koszyku zakupów, klikając przycisk [Zamów]. Klient składa wiążącą ofertę zakupu, klikając przycisk [Złóż zamówienie]. Umowa pomiędzy klientem a nami wchodzi w życie tylko z chwilą przyjęcia przez nas zamówienia klienta (potwierdzenia zamówienia) lub w momencie rozpoczęcia świadczenia przez nas usług wyszczególnionych w umowie.

(4) Pisemne przyjęcie wiążącej oferty zakupu przez nas (potwierdzenie zamówienia) jest możliwe również drogą mailową. Potwierdzenie otrzymania oferty zakupu (potwierdzenie zamówienia), które klient otrzymuje natychmiast po złożeniu zamówienia, nie stanowi przyjęcia oferty zakupu.

(5) Wszystkie podane przez nas informacje są ważne w momencie odwiedzin portalu internetowego przez klienta, o ile nie istnieją inne postanowienia lub oświadczenia, ponieważ informacje, oferty i ceny są przez nas stale aktualizowane.

(6) Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do ilustracji, rysunków, kosztorysów, narzędzi i innych dokumentów. Dotyczy to również dokumentów pisemnych oznaczonych jako „poufne“. Klient musi uzyskać naszą wyraźną pisemną zgodę, aby móc przekazywać materiały stronom trzecim lub udostępniać je do wykorzystania takim podmiotom.

(7) Strony umowy zobowiązują się do zwrotu lub zniszczenia wszystkich dokumentów i informacji otrzymanych w ramach współpracy oraz wszystkich kopii sporządzonych na żądanie.

 

§ 4 Przedmiot zamówienia, gwarancje, zmiany w usłudze

(1) Zakres, rodzaj i jakość dostaw i usług określa umowa podpisana przez obie strony lub potwierdzenie zamówienia, a w przeciwnym razie określa to nasza oferta. Nasze potwierdzenie zamówienia na podstawie złożonej przez klienta oferty zakupu reguluje zamówienia składane za pośrednictwem portalu internetowego. Inne informacje lub żądania stanowią część umowy tylko wtedy, gdy partnerzy umowy wyrażą na to pisemną zgodę lub firma potwierdzi je pisemnie. Późniejsze zmiany zakresu usług wymagają sporządzenia pisemnej umowy lub wyraźnego pisemnego potwierdzenia.

(2) Opisy produktów, ilustracje i dane techniczne są specyfikacją parametrów, ale nie stanowią ich gwarancji. Gwarancja wymaga wyraźnego pisemnego oświadczenia. Jeśli w ofertach określono gwarancje, są to wyłącznie gwarancje producentów. Powstałe w ten sposób roszczenia należy zgłaszać wobec odpowiedniego producenta. Rysunki, ilustracje, wymiary, masy lub inne parametry mają charakter wiążący tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie.

(3) Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w usługach, pod warunkiem, że są to niewielkie zmiany w usługach, których klient może się spodziewać. Standardowa jakość, ilość, masa lub inne odchylenia w szczególności muszą być zaakceptowane przez klienta, nawet jeśli odwołują się do broszur, rysunków lub ilustracji w zamówieniu, chyba że wyraźnie uzgodniono to jako warunek wiążący. Ponadto zwracamy uwagę na fakt, że mogą wystąpić techniczne odchylenia od parametrów, a w szczególności różnice w barwie, wysokości ramy i wielkości modułu.

 

§ 5 Czas realizacji, opóźnienia, częściowa realizacja, miejsce realizacji

(1) Wszelkie informacje dotyczące terminu dostawy i realizacji nie mają charakteru wiążącego, chyna że zostały przez nas uznane za wiążące na piśmie. Wszystkie terminy dostaw i realizacji są uzależnione od prawidłowej i terminowej dostawy ze strony naszych dostawców. Okresy dostaw rozpoczynają się wraz z wysłaniem przez nas potwierdzenia zamówienia, lecz nie przed wyjaśnieniem kwestii handlowych i technicznych pomiędzy klientem a firmą oraz wywiązaniem się przez klienta ze wszystkich spoczywających na nim zobowiązań (np. dotyczących udzielenia wszystkich niezbędnych zezwoleń urzędowych lub realizacji uzgodnionych zaliczek).

(2) Terminy dostaw i realizacji ulegają przedłużeniu o okres, w którym klient zalega z zapłatą zgodnie z warunkami umowy, i dopóki okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, uniemożliwiają nam realizację dostawy lub usługi i zostaną one przedłużone o odpowiedni czas po zakończeniu opóźnienia. Okoliczności te obejmują siłę wyższą, niedobory surowców na odpowiednich rynkach towarowych, opóźnienia spowodowane przez naszych dostawców oraz spory pracownicze. Terminy zostaną przedłużone również o czas, w którym klient narusza umowę, nie wypełniając swojego zobowiązania współpracy (np. nie dostarcza informacji, nie dostarcza rezerw lub nie zapewnia personelu).

(3) Jeśli strony umowy zgodzą się na realizację innych lub dodatkowych usług wpływających na uzgodnione terminy ostateczne, takie terminy ostateczne zostaną

przedłużone o odpowiedni okres czasu.

(4) Jeżeli, na wniosek klienta, uzgodnione zostanie odroczenie terminu dostawy lub realizacji usługi, mamy prawo żądać wynagrodzenia w momencie, w którym byłoby ono należne bez odroczenia. Porozumienie w sprawie przesunięcia tych terminów wymaga formy pisemnej.

(5) Warunkiem obowiązywania wszelkich przypomnień i wyznaczonych terminów po stronie klienta jest zawarcie ich na piśmie. Udzielony okres karencji musi być dostosowany

do sytuacji. Okres krótszy niż dwa tygodnie uznaje się za właściwy jedynie w szczególnie nagłych przypadkach.

(6) Firma może realizować częściowe dostawy, o ile dostarczone części mogą być wykorzystane w praktyce przez klienta. Zastrzegamy sobie prawo do dostarczania dostaw w zakresie przekraczającym lub zmniejszonym o 5% zakresu dostawy.

(7) Uzgodnione terminy dostaw uznaje się za zachowane, jeżeli towar został przekazany przewoźnikowi w uzgodnionym terminie dostawy lub z chwilą powiadomienia nas o jego faktycznej gotowości do wysyłki.

(8) Jeśli nasz dostawca (ostatecznie) nie dostarczy towaru, pomimo starannego wyboru tego dostawcy z naszej strony i zamówienia zgodnego z wymogami naszego zobowiązania dostawy, mamy prawo do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy z klientem, jeżeli wskażemy, że nie zrealizowaliśmy dostawy do klienta, a także i, o ile jest to dopuszczalne, zaoferowania przeniesienia na rzecz klienta roszczeń, których mamy prawo dochodzić od dostawcy. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieznaczne zaniedbania proceduralne przy wyborze naszych dostawców.

(9) Naszą siedzibą jest miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, o ile nie ustalono lub nie uzgodniono innej lokalizacji.

 

§ 6 Pakowanie, wysyłka, przeniesienie ryzyka, ubezpieczenie

(1) Nasze dostawy są pakowane w zwyczajowy sposób i zgodnie z obowiązującymi zasadami branżowymi na koszt klienta.

(2) Ryzyko przechodzi na klienta, gdy tylko produkt opuści naszą fabrykę lub magazyn wysyłkowy. Dotyczy to również dostaw częściowych, dostaw następujących po sobie oraz innych usług przez nas wykonywanych, w szczególności opłat za przekierowanie lub dostawę do siedziby klienta. W przypadku istnienia umowy o pracę wymagającej akceptacji ryzyko jest przenoszone w momencie akceptacji.

(3) Rodzaj transportu oraz przewoźnik i trasa transportu są wybierane w poniższy sposób, o ile nie otrzymaliśmy innych pisemnych specyfikacji od klienta. W odniesieniu do tego wyboru ponosimy odpowiedzialność tylko w przypadku działań umyślnych lub rażących zaniedbań.

(4) Polisa ubezpieczenia frachtu zawierana jest na koszt klienta, o ile nie uzgodniono inaczej. Niniejsze ubezpieczenie frachtu obejmuje zwrot kosztów towarów, uszkodzonych lub utraconych w trakcie transportu, w formie bezpłatnej dostawy zastępczej, w tym transportu (standardowa dostawa) na początkowy adres dostawy lub jako kredyt towarowy za pośrednictwem Krannich Solar GmbH & Co. KG.

(5) Ważnym wymogiem korzystania ze świadczeń ubezpieczeniowych jest standardowa dokumentacja oczywistych braków/wad towaru (niepoprawna ilość lub uszkodzone opakowania/towary). Dokumentacja ta musi zostać sporządzona przez odbiorcę przy odbiorze towaru na skanerze lub konosamencie przewoźnika wydanym przez Krannich Solar GmbH & Co. KG.

 

§ 7 Ceny, wynagrodzenie, płatność, potrącenie

(1) Ceny uwzględniają zasadę dostawy loco fabryka, chyba że strony umowy uzgodniły inaczej. Wszystkie ceny i wynagrodzenia podawane są w euro z ustawowym podatkiem od wartości dodanej i innymi obowiązującymi podatkami w kraju dostawy, a także kosztami transportu, opakowań,

spedycji oraz, w stosownych przypadkach, ubezpieczenia towarów w tranzycie.

(2) Uzgodnione w umowie ceny należy opłacić. Usługi są fakturowane zgodnie z wydatkami.

(3) Wysyłka naszych produktów następuje wyłącznie po przedpłacie przelewem bankowym. Klient zobowiązuje się do zapłaty za nasze dostawy i usługi niezwłocznie po zawarciu umowy, o ile nie zostały zawarte inne uzgodnienia. O ile, w wyjątkowych przypadkach, nie jest należna przedpłata, płatności w przypadku braku

innych uzgodnień między stron umowy są wymagalne natychmiast po wykonaniu usługi i otrzymaniu faktury przez klienta, a także stają się wymagalne

(bez potrąceń) w ciągu 14 dni.

(4) W razie braku szczegółowych postanowień przyjmujemy wyłącznie płatności bezgotówkowe (tj. przelewy bankowe na rachunek bankowy określony w umowie). Weksle i czeki z zasady nie są przyjmowane, a jeżeli w ogóle, to tylko w formie zapłaty. Klient ponosi wszelkie opłaty za weksle, opłaty dyskontowe i inkaso. Są one należne z natychmiastowym

skutkiem. Nie ponosimy odpowiedzialności za terminową windykację lub terminowy protest, o ile po naszej stronie w tym zakresie doszło do jedynie nieznacznego zaniedbania.

(5) Klient może zlecić wykonanie zobowiązania wobec nas osobom trzecim. Jeżeli osoba trzecia działa w taki sam sposób, w jaki klient zobowiązany jest

do realizacji usług na naszą rzecz, interpretujemy usługi stron trzecich jako należytą realizację umowy przez klienta.

(6) Opóźnienia w płatnościach klienta są obciążone odsetkami zgodnie z sekcją. 288 pkt. 2 BGB. Nie narusza to prawa do dochodzenia wyższych roszczeń odszkodowawczych z tytułu zwłoki.

(7) Jeśli klient zalega z zapłatą przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, weksle lub czeki można zakwestionować. Gdy postępowanie upadłościowe lub porównywalne

w ramach innych systemów prawnych zostanie wszczęte przez sąd w stosunku do majątku klienta, mamy prawo domagać się natychmiastowego uiszczenia wszystkich należności od

klienta, wstrzymać wszelkie dostawy i usługi oraz skorzystać ze wszystkich zastrzeżeń co do praw własności.

(8) Uprawnienia do potrącenia mogą być przyznane klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne nie są kwestionowane lub uznane przez nas za prawomocne. Poza § 354 a HGB (niemiecki kodeks handlowy) klient może przenieść prawa wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią tylko za naszą uprzednią pisemną zgodą. Klient może domagać się prawa zachowania lub bronić się w sprawie naruszenia postanowień umownych wyłącznie w ramach danego stosunku umownego.

(9) Okoliczności występujące po zawarciu umowy, które w sposób nieprzewidywalny i istotny wpływają na podstawę obliczeń i znajdują się poza naszą strefą wpływów, uprawniają nas do dostosowania uzgodnionej ceny do poziomu przeznaczonego wyłącznie na te okoliczności. Dotyczy to w szczególności zmian w ustawodawstwie, środków urzędowych, podwyżek w cenniku naszego dostawcy surowców i wahań kursów walut. Cena skorygowana w ten sposób opiera się na tej samej podstawie obliczeniowej, która została pierwotnie uzgodniona i nie powinna przyczyniać się do wzrostu zysku.

(10) W przypadku otrzymania przez nas niekorzystnej informacji w odniesieniu do sytuacji finansowej lub zdolności kredytowej klienta po zawarciu umowy, jesteśmy uprawnieni do uzależnienia świadczenia i dostawy, o ile zaliczka nie jest w żadnym przypadku należna, od odpowiedniej zaliczki ze strony klienta lub złożenia zabezpieczenia w formie depozytu lub gwarancji bankowej.

 

§ 8 Zachowanie własności

(1) Zastrzegamy sobie prawo własności przedmiotów dostawy do momentu, gdy wszystkie płatności wynikające ze stosunków handlowych z klientem zostaną uregulowane na podstawie umowy z klientem otrzymany. Zachowanie własności obejmuje również uznane saldo, o ile na naszej fakturze (rezerwacja rachunku bieżącego) uwzględnimy wszelkie zaległe rachunki klienta.

(2) W przypadku naruszenia umowy przez klienta, w szczególności w zakresie w przypadku zwłoki w płatności, możemy żądać od klienta zwrotu przedmiotu dostawy po

ustaleniu odpowiedniej karencji. Odbierając przedmiot dostawy, nie odstępujemy od umowy, chyba że wyraźnie to oświadczyliśmy. Przejęcie

przedmiotu dostawy zawsze stanowi odstąpienie od umowy. W przypadku zajęcia towaru lub interwencji osób trzecich w innej formie klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas na piśmie, abyśmy mogli wszcząć postępowanie sądowe zgodnie z sekcją. 771 ZPO (niemiecki kodeks postępowania cywilnego). Jeśli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam kosztów sądowych i pozasądowych związanych z postępowaniem sądowym zgodnie z sekcją 771 ZPO, klient przyjmuje na siebie odpowiedzialność za poniesione przez nas straty.

(3) Klient ma prawo do sprzedaży na przedmiocie dostawy w ramach standardowego prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże klient przenosi na nas wszelkie roszczenia, które posiada w stosunku do swoich nabywców lub osób trzecich z tytułu tej odsprzedaży, ale ograniczone do wysokości sumy na fakturze (łącznie z podatkiem od wartości dodanej) za dostawę naszych towarów. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy

przedmiot dostawy został odsprzedany po przetworzeniu czy wcześniej. Klient może odebrać to roszczenie nawet po jego przeniesieniu. Pozostajemy jednak uprawnieni do samodzielnego ściągnięcia należności, ale zobowiązujemy się nie ściągać należności, o ile klient należycie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych i nie zwleka z zapłatą. W takim przypadku możemy zażądać, aby klient poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużniku, przekazał nam wszystkie niezbędne informacje w celu ich ściągnięcia, dostarczył nam wszystkie związane z tym dokumenty i powiadomił dłużnika (osobę trzecią) o cesji.

(4) Przetwarzanie lub przekształcanie przedmiotu dostawy przez klienta odbywa się zawsze na naszej stronie internetowej w naszym imieniu. Jeżeli przedmiot dostawy jest przetwarzany z innymi, nienależącymi do nas towarami, stajemy się właścicielem części nowego przedmiotu w zakresie odpowiednim do wartości przedmiotu dostawy w stosunku do innych przetwarzanych przedmiotów w chwili przetwarzania. Takie same zasady obowiązują w przypadku przedmiotów powstałych w wyniku przetwarzania, jak i wobec produktów objętych rezerwacją.

(5) Jeżeli przedmiot dostawy zostanie połączony w sposób nierozłączny lub zmieszany z innymi, nienależącymi do nas towarami, stajemy się właścicielem części nowego przedmiotu odpowiadającej wartości przedmiotu dostawy w stosunku do innych połączonych lub zmieszanych przedmiotów w momencie przetwarzania. Jeżeli połączenie lub zmieszanie odbywa się w sposób, który prowadzi do uznania przedmiotu klienta za przedmiot główny, uznaje się, że klient przeniesie na nas współwłasność w stopniu proporcjonalnym. Klient zachowuje zastrzega naszą wyłączną własność lub współwłasność.

(6) Klient przenosi na nas również roszczenia z tytułu zabezpieczenia naszych roszczeń wobec klienta, które przysługują mu wobec osoby trzeciej z tytułu przyłączenia się do dostawy przedmiot z częścią własności.

(7) Zobowiązujemy się do uwolnienia zabezpieczeń, do których jesteśmy uprawnieni, na żądanie klienta, pod warunkiem, że ich wartość przekracza wartość gwarantowanych roszczeń, chyba że zostały one opłacone w ponad 20%.

(8) W przypadku zaliczki uzgodnionej z nami i opłaconej przez klienta (wstępna i następne), postanowienia z sekcji 7, (1)–(7) zostają wyłączone. Gdy klient zapłaci pełną kwotę z góry, prawo do opłaconego z góry przedmiotu dostawy zostaje przeniesione na klienta zgodnie z sekcją 929 oraz BGB, gdy przedmiot jest przekazywany klientowi lub gdy constitutum

possessorium uzgadnia się z klientem.

 

§ 9 Zobowiązanie umowne i rozwiązanie umowy

(1) W przypadku naruszenia zobowiązań z naszej strony tylko poniższe przyczyny uprawniają klienta, oprócz wymogów prawnych, do przedwczesnego zakończenia wymiany usług z wyprzedzeniem, niezależnie od przyczyn prawnych (dotyczy również odstąpienia od umowy, roszczeń odszkodowawczych zamiast usługi, rozwiązania z ważnego powodu itp.):

a) Naruszenie umowy jest przedmiotem szczególnego protestu. Żądanie usunięcia naruszenia powinno nastąpić w określonym terminie. Ponadto należy zagrozić, że po upływie tego okresu bez pozytywnych rezultatów, dalsze usługi związane ze zgłoszonym naruszeniem nie będą akceptowane, a w konsekwencji wymiana usług zostanie zakończona częściowo lub całkowicie.

b) Okres na usunięcie naruszenia musi być odpowiedni. Okres krótszy niż dwa tygodnie uznaje się za właściwy jedynie w szczególnie nagłych przypadkach. Wyznaczenie terminu może zostać zniesione w przypadku poważnej i ostatecznej odmowy spełnienia świadczenia lub na innych warunkach prawnych (§ 323 ust. 2 BGB (niemiecki kodeks cywilny)).

c) Zakończenie wymiany usług (częściowo lub całkowicie) z powodu niemożności usunięcia naruszenia może zostać stwierdzone jedynie w ciągu trzech tygodni od upływu tego terminu. Okres ten jest przedłużony o czas trwania negocjacji.

(2) Klient może żądać odstąpienia od umowy z powodu zwłoki w wykonaniu umowy tylko wtedy, gdy ponosimy wyłączną lub przeważającą odpowiedzialność za zwłokę, chyba że po zestawieniu różnych interesów okaże się, że nie w wyniku stanu faktycznego nie jest możliwe wyegzekwowanie wobec klienta wykonania umowy.

(3) Wszelkie oświadczenia złożone w tym kontekście należy sporządzać na piśmie, aby były uznawane za skuteczne.

(4) Zawiadomienie o wypowiedzeniu na podstawie § 649 BGB zachowuje ważność zgodnie z przepisami prawa.

(5) Jesteśmy uprawnieni do natychmiastowego rozwiązania umowy, jeżeli klient podał błędne informacje dotyczące jego zdolności kredytowej, ostatecznie zatrzymał płatności, inna strona złożyła zawiadomienie pod przysięgą dotyczące klienta, wszczęto postępowanie upadłościowe w stosunku do majątku klienta lub wszczęto porównywalne postępowanie w ramach innego systemu prawnego, ewentualnie został złożony wniosek o stwierdzenie wykonalnościo wszczęciu postępowania tego rodzaju zostało wniesione, chyba że klient zapłaci z góry bez zwłoki. Ponadto jesteśmy uprawnieni do natychmiastowego rozwiązania stosunku umownego, jeżeli klient jest zobowiązany do dokonania przedpłaty, z którym zwleka co najmniej 14 dni.

 

§ 10 Ogólne obowiązki klienta

(1) Zgodnie z § 1 ust. 1 klient jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich naszych usług, delegując kompetentnego pracownika natychmiast po dostawie albo w przypadku dostępności zgodnie z przepisami prawa handlowego (§ 377 HGB), a także do natychmiastowego złożenia pisemnej skargi dotyczącej rozpoznawalnych i/lub zidentyfikowanych wad, włącznie ze szczegółowym opisem wady.

(2) Klient rozumie, że jesteśmy zależni od jego kompleksowego wsparcia, bez którego nie jesteśmy w stanie skutecznie i terminowo realizować dostawy i usługi, do których się zobowiązaliśmy. W związku z tym klient jest zobowiązany do udzielenia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług w sposób terminowy i dokładny.

(3) Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia naszych dostaw i usług w celu sprawdzenia ich przydatności do stosowania w danej sytuacji i poddania ich kontroli funkcjonalnej przed montażem, dalszą dostawą itp. Dotyczy to również przedmiotów dostawy, które klient otrzymuje bezpłatnie lub na warunkach gwarancji.

(4) Klient zabezpieczy dane, na które nasze usługi mogą mieć wpływ, takie, które w odpowiednich odstępach czasu mogą mieć negatywny wpływ, a także takie, które mogą być zagrożone w regularnych interwałach przez nasze usługi (ale co najmniej raz dziennie),

w formie umożliwiającej odczyt maszynowy i zagwarantuje, że dane te mogą zostać ponownie odczytane bez dodatkowych utrudnień.

(5) Klient jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków ostrożności w przypadku, gdy częściowo lub całkowicie nie zrealizujemy naszych dostaw i usług w odpowiedni sposób (np. poprzez diagnozę usterek, regularne sprawdzanie wyników, planowanie awaryjne).

(6) Klient powinien powstrzymać się od niewłaściwego korzystania z portalu internetowego, przestrzegać obowiązujących przepisów prawa podczas korzystaniu z portalu i nie ingerować w prawa osób trzecich. W szczególności klient powinien powstrzymać się od używania jakichkolwiek programów, funkcji programowych lub podobnych urządzeń technicznych w celu umożliwienia korzystania z konta poprzez ominięcie interfejsu użytkownika (np. za pomocą skryptów, robotów, postów automatycznych), ataków elektronicznych (np. próby włamania, ataki brutalnej siły), bez względu na metody (dotyczy sieci i portalu internetowego), ładowania uszkodzonych plików/programów (np. wirusów, trojanów lub oprogramowania szpiegowskiego) lub wykorzystywania powyższych środków w jakikolwiek sposób, który ma negatywny wpływ na dostępność portalu internetowego dla innych klientów.

 

§ 11 Ograniczenia użytkowania, wyłączenie

(1) O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, nasze usługi nie są przeznaczone do użytku na urządzeniach i systemach o poniższym przeznaczeniu: ratowanie życia, elektrownie jądrowe, jednostki wojskowe, lotnictwo i kosmonautyka ani inne obszary,

w których awaria produktu może doprowadzić do sytuacji zagrażających życiu lub będących przyczynami katastrofalnych szkód.

(2) Gdy klient narusza ustęp 1, odbywa się to na wyłączne ryzyko klienta. Składając pierwsze zamówienie, klient uwalnia nas od wszelkiej odpowiedzialności za użytkowanie towarów w wymienionym zakresie oraz zwalnia nas z odpowiedzialności w najszerszym możliwym zakresie, również z kosztów odpowiedniej obrony prawnej.

 

§ 12 Wady materiałowe

(1) Nasze usługi mają ustalone właściwości i warunki. Są odpowiednie do uzgodnionego w umowie celu lub, w przypadku braku porozumienia, nadają się do normalnego użytku. Bez wyraźnego porozumienia wyłączna gwarancja jest udzielana tylko w przypadku braku wad, gdzie punktem odniesienia są najnowsze standardy technologiczne. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za przydatność i bezpieczeństwo naszych usług w kontekście aplikacji klienta. Nie bierze się pod uwagę nieznacznego obniżenia jakości.

(2) Wyłącza się roszczenia z tytułu gwarancji:

a) jeżeli nasze produkty nie są prawidłowo przechowywane, instalowane, obsługiwane lub użytkowane przez klienta

albo strony trzecie,

b) w przypadku naturalnego zużycia,

c) jeżeli produkt nie jest właściwie konserwowany,

d) jeżeli produkt jest używany w połączeniu z nieodpowiednim wyposażeniem,

e) w przypadku szkód spowodowanych przez naprawy lub inne prace osób trzecich, które nie zostały przez nas wyraźnie zatwierdzone.

Ciężar dowodu i odpowiedzialność za udowodnienie, że te kryteria wykluczenia nie mają zastosowania, spoczywa na kliencie. Ponadto prawa klienta w odniesieniu do wad materiałowych wymagają, aby klient wykonał należycie procedury wynikające z § 9 ust. 1, i niezwłocznie po ich wykryciu złożył pisemną reklamację dotyczącą wad ukrytych.

(3) W przypadku wystąpienia wad materiałowych zastrzegamy sobie prawo do ich usunięcia w pierwszej kolejności. Usunięcie wady nastąpi, według naszego uznania, poprzez usunięcie wady, dostawę towarów i/lub usług wolnych od wad lub poprzez wskazanie możliwości uniknięcia skutków wady. Należy przyjąć przynajmniej dwie próby usunięcia wady. Klient zaakceptuje jako środek zaradczy ekwiwalentną nową lub wcześniejszą wersję produktu wolną od wad, o ile klient uzna takie rozwiązanie za uzasadnione.

(4) Jeśli klient ponosi koszty usunięcia wady i montażu lub montażu naprawionego lub dostarczonego wolnego od wad przedmiotu w ramach późniejszego świadczenia, pokryjemy udowodnione koszty maksymalnie do 1,5-krotności wartości netto konkretnego wadliwego produktu. 

(5) Klient jest zobowiązany do wspierania nas w zakresie analizy i usuwania usterek, w szczególności poprzez dokładne opisanie występujących problemów, wyczerpujące informowanie i zapewnienie niezbędnego czasu i możliwość rozwiązywania problemów.

(6) Możemy żądać zapłaty, jeżeli z powodu zmiany lub nieprawidłowej obsługi naszych produktów lub usług poniesiemy dodatkowe koszty. Możemy żądać zwrotu kosztów, jeśli nie zostanie stwierdzona żadna wada. Ciężar dowodu leży po stronie klienta. Obowiązują zapisy

§ 254 BGB.

Jeżeli koszty, w szczególności koszty transportu, podróży, pracy i materiałów, wzrosną w trakcie próby usunięcia wady, nie jesteśmy zobowiązani do ponoszenia powyższych, o ile koszty te

powstają z uwagi na fakt, że przedmiot dostawy został przeniesiony przez klienta w inne miejsce niż adres dostawy, chyba że takie działanie będzie zgodne z umową i przeznaczeniem dostawy. Koszty pracy i materiałów, których domaga się

klient z tytułu wad naszych usług muszą być naliczane na podstawie cen netto.

(7) Wadliwy towar może zostać zwrócony tylko w celu późniejszej realizacji po uprzedniej pisemnej zgodzie według obowiązujących przepisów w tym zakresie. Ryzyko przypadkowego zniszczenia lub zepsucia towaru przechodzi na nas dopiero w momencie odbioru w siedzibie naszej firmy. Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia zwróconego towaru bez uprzedniej konsultacji.

(8) Jeśli definitywnie odmówimy usunięcia wad, środek zaradczy ostatecznie ich nie usunie lub klient go nie przyjmie, klient ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (§ 9) albo odpowiednio zmniejszyć wynagrodzenie. Dodatkowo może zgłaszać roszczenia odszkodowawcze i o zwrot kosztów zgodnie z § 14. Roszczenia wygasają zgodnie z § 15. Przepisy z sekcji 445a, 445b i 478 BGB pozostają nienaruszone.

 

§ 13 Wady tytułu prawnego

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, jesteśmy zobowiązani do tego wyłączenia w przypadku naszych usług praw własności przemysłowej i praw autorskich osób trzecich (zwanych dalej prawami własności) w kraju, do którego zostaną dostarczone. Jeżeli osoba trzecia dochodzi od klienta uzasadnionych roszczeń powstałych w wyniku naruszenia mienia z tytułu świadczonych przez nas i wykorzystywanych zgodnie z umową usług, nasza odpowiedzialność wobec klienta w terminie określonym w § 15 przedstawia się w następujący sposób:

(2) Według własnego uznania i na własny koszt, otrzymamy prawo do użytku w kontekście usług, ewentualnie zmienimy lub zastąpimy usługi w celu uniknięcia naruszenia prawa własności. Klientowi przysługują ustawowe prawa do odstąpienia od umowy lub jej ograniczenia, jeśli nie będzie możliwa realizacja na rozsądnych warunkach. Klient nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania za daremne wydatki.

(3) Nasz obowiązek wypłaty odszkodowania opiera się na przepisach prawnych zgodnie z § 14.

(4) Nasze wyżej wymienione zobowiązania istnieją tylko wtedy, gdy klient zawiadomi nas niezwłocznie w formie pisemnej o roszczeniach osób trzecich, jeżeli nie uznaje on

naruszenia. Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich środków ochronnych oraz negocjacji mających na celu osiągnięcie kompromisu. Jeżeli klient zakończy korzystanie z dostawy w celu zmniejszenia strat lub

z innych ważnych powodów, jest on zobowiązany do poinformowania osoby trzeciej, że z zakończeniem użytkowania nie wiąże się uznanie naruszenia praw własności.

(5) Roszczenia zgłaszane przez klienta są wyłączone, jeśli klient odpowiada za naruszenie praw własności. Roszczenia zgłaszane przez klienta są wyłączone również wtedy, gdy naruszenie praw własności zostało spowodowane przez szczegółowe specyfikacje klienta, przez nieprzewidziane przez nas wdrożenie lub w wyniku modyfikacji dostawy przez klienta lub stosowanie jej w połączeniu z produktami, które nie zostały przez nas dostarczone.

(6) Przepisy § 12 stosuje się odpowiednio we wszystkich pozostałych przypadkach.

(7) Wyłącza się odpowiedzialność w przypadku dalszych roszczeń klienta lub roszczeń klienta innych niż wymienione wobec nas lub naszych pośredników w związku z wadami prawnymi.

 

§ 14 Odpowiedzialność

(1) Wypłacamy tylko odszkodowanie lub rekompensaty za daremne wydatki, niezależnie od przyczyny prawnej (np. obowiązek wynikający z transakcji prawnych lub podobnych,

wady materiału lub tytułu prawnego, naruszenia obowiązku lub nieuprawnionego działania) w poniższym zakresie i tylko wtedy, gdy za nie odpowiadamy (działanie umyślne lub zaniedbanie):

a) Odpowiedzialność w przypadku zamiaru i wynikająca z gwarancji jest nieograniczona.

b) W przypadku rażącego zaniedbania odpowiadamy za typową i przewidywalną szkodę.

c) W innych przypadkach ponosimy odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego oraz roszczeń z tytułu wad i zwłoki, a nasza odpowiedzialność obejmuje

odszkodowanie za typowe i przewidywalne szkody. Odpowiedzialność w tym zakresie jest ograniczona do dwukrotnej wysokości uzgodnionego wynagrodzenia za zamówienie, którego dotyczy szkoda, i trzykrotnej wartości umowy w przypadku wszystkich szkód wynikających z tego stosunku umownego. Zgodnie z prawem, istotne zobowiązania umowne (zobowiązania kardynalne) to zobowiązania, które umożliwiają prawidłowe wykonanie umowy,

a dodatkowo są oparciem drugiej strony umowy.

(2) Przepisy prawa obowiązują wyłącznie w przypadku zagrożenia życia, ciała i zdrowia oraz roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt.

(3) Prawo do zakwestionowania roszczeń wynikających z zaniedbań w zakresie składek pozostaje otwarte.

 

§ 15 Ograniczenie zakresu działań

(1) Okres przedawnienia wynosi

a) rok od daty dostawy towaru w przypadku roszczeń wynikających ze spłaty ceny zakupu oraz odstąpienia lub zmniejszenia ceny, pod warunkiem jednak, że roszczenia te opierają się na prawidłowym złożeniu reklamacji dotyczącej braków niepodlegających ustawowym ograniczeniom,

ale nie mniej niż trzy miesiące po przedstawieniu ważnego zawiadomienia o wycofaniu lub zmniejszeniu w przypadku prawidłowego złożenia skargi dotyczącej braków,

b) rok w przypadku innych roszczeń dotyczących wad materiałowych,

c) rok w przypadku roszczeń dotyczących wad prawnych (jeżeli wada tytułu prawnego jest prawem rzeczowym osoby trzeciej, na podstawie którego przedmiot może zostać naprawiony, obowiązują ustawowe terminy przedawnienia roszczeń),

d) w przypadku innych roszczeń odszkodowawczych lub zastąpienia daremnych wydatków: jeden rok od chwili, w której klient wykrył powód roszczeń lub dowiedziałby się o nim bez zaistnienia rażącego zaniedbania.

Przedawnienie działań rozpoczyna się najpóźniej z upływem maksymalnego okresu ustawowego (§ 199 ust. 3, ust. 4 BGB).

(2) W przypadkach określonych w § 438 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) BGB termin przedawnienia odbiegający od przepisów prawnych wynosi trzy lata.

(3) W przypadku § 634a ust. 1 nr 2 BGB termin przedawnienia odbiegający od przepisów prawnych wynosi trzy lata.

(4) W przypadku wypłaty odszkodowania i zwrotu kosztów poniesionych w wyniku działania umyślnego, rażącego zaniedbania, gwarancji, złej woli, utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu oraz roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt obowiązują wyłącznie okresy wskazane w ustawie.

 

§ 16 Poufność, ochrona danych, klienci referencyjni

(1) Klient zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich przedmiotów (np. dokumenty i informacje), które udostępniono mu w jakikolwiek sposób przed realizacją umowy, podczas takich działań lub po nich, o ile są to przedmioty chronione prawem, zawierają tajemnice handlowe lub tajemnice przedsiębiorstwa, ewentualnie oznaczono je jako poufne. Po wygaśnięciu umowy nadal nie wolno mu ujawniać takich przedmiotów, chyba że zostały one udostępnione

bez naruszenia obowiązku nieujawniania informacji, ewentualnie nie ma w takim przypadku interesu wartego ochrony prawnej. Klient przechowuje i zabezpiecza te przedmioty w taki sposób, aby

zapobiegać nadużyciom ze strony osób trzecich.

(2) Klient może udostępniać przedmioty objęte ochroną poufności w świetle ustępu 1 wyłącznie pracownikom lub stronom trzecim, jeśli bez takiego działania nie będzie możliwe wykonywanie obowiązków służbowych. Klient musi nakazać

takim osobom zachowanie poufności przedmiotów.

(3) Będziemy przetwarzać dane klientów wymagane w transakcjach biznesowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Jesteśmy uprawnieni do zidentyfikowania klienta jako

klienta referencyjnego.

(4) Klient wyraża zgodę na gromadzenie przez nas informacji o kliencie od zwykłych agencji kredytowych (w szczególności od agencji kredytowych) w celu ochrony naszych prawowitych

interesów.

 

§ 17 Klauzula kontroli eksportu

(1) Klient jest zobowiązany do sprawdzenia i zapewnienia zgodności z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa kontroli eksportu przy przekazywaniu naszych towarów lub świadczeniu usług na rzecz osób trzecich. W szczególności należy przestrzegać przepisów dotyczących kontroli eksportu Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republiki Federalnej Niemiec.

(2) Przed przekazaniem naszych towarów lub świadczonych usług osobom trzecim, klient jest zobowiązany do zapewnienia, poprzez odpowiednie kontrole i środki, że działania te nie naruszają żadnych embarg. W szczególności przepisy Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republiki Federalnej Niemiec muszą być przestrzegane (dotyczy również zakazów obchodzenia przepisów).

(3) Ponadto, klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień europejskich i amerykańskich list sankcji dotyczących wszelkiej działalności gospodarczej z organizacjami, osobami i firmami wymienionymi w wykazie. Ponadto klient musi zapewnić, że wykorzystanie lub przekazanie przez nas towarów i usług nie służy celom wojskowym lub związanym z uzbrojeniem, które są niedopuszczalne lub wymagają zatwierdzenia, chyba że uzyskano niezbędne zezwolenia.

(4) Klient jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia nam na żądanie wszystkich informacji o ostatecznym miejscu przeznaczenia i odbiorcy, jak również o przeznaczeniu dostarczonych towarów i usług, o ile z powodu ewentualnej kontroli zaistnieje taka konieczność.

(5) Klient zwalnia nas całkowicie z wszelkich roszczeń wynikających z nieprzestrzegania przez odbiorcę wyżej wymienionych obowiązków w zakresie kontroli eksportu i zobowiązuje się do zwrotu wynikających z tego szkód i kosztów.

 

§ 18 Klauzula społeczna

Przy ustalaniu wysokości ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, które mają być zaspokojone przez nas lub w związku z niniejszą umową, czynniki, takie jak nasza sytuacja ekonomiczna, rodzaj, zakres i czas trwania stosunków handlowych, wkład w przyczynę i/lub wina ze strony

klienta oraz szczególnie niekorzystny montaż produktu, będą brane pod uwagę w odpowiednim stopniu na naszą korzyść. W szczególności wszelkie odszkodowania, koszty i wydatki, które mamy ponieść, są proporcjonalne do wartości dostarczonej części.

 

§ 19 Forma pisemna

Wszelkie zmiany i aneksy do umowy wymagają formy pisemnej, aby umowa została uznana za obowiązującą. Strony umowy przestrzegają tego wymogu, przesyłając dokumenty w formie tekstowej, w szczególności faksem lub pocztą elektroniczną, chyba że istnieją inne wymogi dotyczące indywidualnych oświadczeń. Sam wymóg formy pisemnej może zostać odwołany wyłącznie w formie pisemnej.

 

§ 20 Rozdzielność postanowień

W przypadku nieskuteczności któregokolwiek z warunków świadczenia usług lub niekompletności warunków świadczenia usług ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. Partnerzy umowy zastąpią nieskuteczne postanowienie takim, które w największym możliwym stopniu realizuje intencję i cel nieskutecznego postanowienia w sensie prawnym. To samo dotyczy luk w umowie.

 

§ 21 Prawo właściwe

Obowiązuje niemieckie prawo federalne. Wyłącza się ważność Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

 

§ 22 Jurysdykcja

Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy i z nią związanych jest sąd w Stuttgarcie (Niemcy), o ile klient jest przedsiębiorcą, osobą prawną

lub specjalnym funduszem w świetle prawa publicznego, ewentualnie jego status jest równoważny lub jego siedziba / spółka zależna znajduje się poza terytorium Niemiec. Jesteśmy również uprawnieni do podjęcia działań prawnych pod adresem handlowym klienta lub w innym miejscu jurysdykcji.

  

Data: 10/2018